หมวดหมู่ : กิจกรรมโรงเรียน
หัวข้อ : สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์ กลุ่ม 10
โดย : admin
อ่าน : 2656
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับโรงเรียนสังกัดกลุ่ม10 พระยืน โดยมีการสอนเสริม 4 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในทุกๆ วันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - เดือนมกราคม วิทยากรที่ให้ความรู้มาจากตัวแทนครูประจำกลุ่มสาระแต่ละโรงเรียนในกลุ่ม 10 มีกิจกรรมการสอนเสริมที่หลากหลาย ผู้เรียนมีความสนุกสนานและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม