ชื่อ - นามสกุล :นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :