ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2556  (วันที่  10  มิถุนายน 2556)

        จำนวนนักเรียนทั้งหมด  204  คน

จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น


ระดับชั้น

เพศ

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อ.1

10

2

12

1

อ.2

7

10

17

1

ป.1

17

12

29

1

ป.2

11

10

21

1

ป.3

11

14

25

1

ป.4

18

10

28

1

ป.5

22

15

37

1

ป.6

16

19

35

1

รวม

112

92

204

8